...  od Niego, dyskutującego  z teologami/„uczonymi w Piśmie”

 

«Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» -   Rev. D. Ramón CLAVERÍA Adiego (Embún, Huesca, Hiszpania)

 Mk 12,28-34 

Słowa kluczowe : Pan Jezus odpowiada prostą modlitwą, miłość do Boga i miłość do bliźniego są nierozłączne,Pan Jezus nakazuje nam kochać bliźniego jak siebie samego   ideałem uczynimy na ziemi próbę generalną nieba

******************

 

Więcej informacji wkrótce!